Vad hände med CSN-frågan?!

Som många av er säkert kommer ihåg var CSN och de återbetalningskrav som drabbade många studenter en stor fråga under höstterminen 2010. Nu har regeringen gett ett förslag till en lagändring.

Lagförslaget syftar bland annat till att lösa ovannämnda problem med återbetalningskrav.

Så här skriver regeringen i sin proposition: 

Regeringens förslag:  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att studiemedel får lämnas för annan tid än då den studerande bedriver studier.  

Regeringens bedömning: Studiemedel bör i vissa undantagsfall kunna lämnas för 40 veckor under ett normalstudieår, trots att studier bedrivs under ett färre antal veckor. Studierna bör dock totalt omfatta 60 högskolepoäng och bedrivas under minst 36 veckor under ett normalstudieår. Detta bör gälla bara vid högskolestudier på utbildningsprogram som före den 1 januari 2010 har haft ett upplägg som innebär att ett normalstudieår motsvarar mindre än 40 veckor men minst 36 veckor. CSN bör få meddela föreskrifter  om vilka utbildningar som ska omfattas av den nya bestämmelsen om vilken tid studiemedel kan lämnas för.

Det menar regeringen kommer göra studiemedlelssystemet mer flexibelt eftersom de studenter på utbildningar som tidigare läst 60 hp på mindre än 40 veckor, till exempel de som haft sina sista kurstillfällen (tentor) innan jul under höstterminen, inte längre betraktas som fuskare utan får studiestöd för hela terminen.

UTN har tillsammans med andra kårer (genom föreningen Reftec, där även kårer från Luleå, Umeå, KTH, Linköping, Chalmers och Lund ingår) tyckt till om propositionen som kommit på remiss till dem.

Några remissinstanser, bl.a.  Högskoleverket (HSV), Linköpings universitet,  Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet, Sveriges förenade studentkårer, Föreningen Reftec – Sveriges teknologer i samverkan  och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco), anser att förslaget och bedömningen inte innebär en tillräcklig ökning av flexibiliteten, eftersom utbildningsprogram som har inrättats efter den 1 januari 2010 inte bedöms kunna omfattas av den bestämmelse som beskrivs i promemorian.

Är du intresserad av att läsa hela propositionen i sin helhet återfinns den på:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/64/65/47032c35.pdf