Riksdagens belut angående det flexiblare studiemedelssystemet

Det har varit många turer kring CSNåterkraven under läsåret 2010/2011. Många studenter drabbades av återkrav för att de bedrivet studier om 60hp på färre än 40 veckor (36v), UTN tillsammans med studentkårer runt över landet protesterade, studenter hängde upp julgranskulor på polacksbacken för att vissa att de tyckte att det var fel med återkraven och nya lagförslag har stötts och blött. Nu har riksdagen beslutat.

Till hösten ska studier bedrivas på 40 veckor (om man inte är student på en  undantagen utbildning). De studenter som studerat på de undantagna utbildningar ska också få tillbaka de pengar de betalat i återkrav från CSN.

UTN är idag inte helt nöjd med beslutet, det är en stor vinst att återkraven ska betalas tillbaka (att studenter hamnat i ekonomiska problem för att myndigheter inte kan enas om en definition av heltidsstudier är inte okej!) men samtidigt så har man inte hittat en lösning för alla studenter utan har enbart gjort ett undantag.

Det innebär alltså att bara de utbildningar som tidigare bedrivits på kortare tid än 40 veckor under ett år ska få fortsätta med det. I Uppsala så berörs förmodligen enbart matematikstudenterna (kandidat, master och lärare). Detta för att övriga studenter på pappret har pluggat 40 veckor per år, men i verkligheten har man kanske bara kommit upp i 36v... 

På den här länken hittar du hela riksdagens beslut:

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7160&datum=2011-06-21

Kortfattad summering:

Studiestödstagare som har gått utbildningar som omfattar 60 högskolepoäng men med kortare studietid än 40 veckor har fått återbetalningskrav från CSN. Regeringen vill nu komma till rätta med detta problem och föreslår därför ett flexiblare studiestödssystem där dessa studenter inte ska drabbas av återkrav. Förslaget omfattar utbildningsprogram vid högskolor som före den 1 januari 2010 har haft ett upplägg som innebär att ett normalstudieår motsvarar mindre än 40 veckor men minst 36 veckor. Studierna ska ha bedrivits från och med den 1 juli 2008.

Ett par andra nyheter i regeringens förslag är att studiestödstagare måste lämna aktuell adress till Centrala studiestödsnämnden, CSN, och att preskriptionstiden för studiestödsfordringarna förlängs. Fordringarna ska preskriberas 25 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna börjar att gälla den 1 juli 2011.