Sammanfattning från senaste fullmäktigmöte

Måndagkvällen den 19:e september höll UTN:s fullmäktige sitt första möte för terminen. Här följer en kort sammanfattning.

Mötet öppnades klockan 18:30 av nytillträdde talmannen Viktor Bengtsson. Under punkten meddelanden berättade UTN:s inspektor, Ulf Danielsson, att han avgår. Detta då han utnämnts till vicerektor för fakulteten, vilket är en post som inte är lämplig att kombinera med att vara UTN:s inspektor.

Därefter klubbades en ändring av investerings- och underhållsplanen (IU-planen) som är det dokument som beskriver det långsiktiga underhållet av Uthgård och kårens andra fysiska tillgångar. Ändringen gjordes för att slipning av golv på Uthgård visat sig vara dyrare än uppskattat.

Nästa punkt på dagordningen var den taktiska verksamhetsplanen, TVP, som är det dokument som i stora drag beskriver vad UTN ska göra under året. Styrelsen hade ett förslag som under en lång diskussion fick ett antal ändringar och tillägg gjorda för att sedan antas. I samband med TVP:n antogs även budgeten för verksamhetsåret 2011/2012, även den med smärre ändringar från det av styrelsen framlagda förslaget.

Innan mötet avslutades valdes även folk in på några poster. Fullmäktige fick en vice talman och valberedningen två nya ledamöter samt i uppdrag att tillsätta en vice chefredaktör för kårtidningen Techna.