Sammanfattning från fullmäktigmöte 7 november 2011

Måndagkvällen den sjunde november höll UTN:s fullmäktige sitt tredje möte för terminen. Dagordningen var ganska kort men innehöll några viktiga punkter, däribland en proposition om val av ny inspektor.

Fullmäktige har en längre tid haft problem med att få sina protokoll justerade. Inför mötet hade talman fått in ett antal ojusterade protokoll från föregående talmanspresidie och ville höra fullmäktiges mening om hur dessa skulle hanteras, beslut fattades om att bordlägga frågan till nästa möte så att alla skulle ha tid att läsa igenom protokollen.

Efter meddelandena från kontoret och Jubelkå, som vill ha in tips och idéer på hur UTN:s tioårsjubileum kan firas, tas en interpellation rörande pubrundor upp. Interpellationen är om UTN centralt har någon åsikt om vad sektionerna kallar organiserade rundvandringar bland Uppsalas studentnationer, vanligen kallade pubrundor eller nationsrundor. Styrelsens svar är att det är upp till varje sektion vad de kallar sina evenemang men att de bör tänka på hur de marknadsför dem då UTN ofta får stå till svars för det som dess sektioner gör.

När interpellationen klaras av var det dags för propositioner, först en kort om att det ska införas en lista över av fullmäktige tagna beslut för att underlätta uppföljning av dem. Den andra propositionen rörde val av inspektor. Den särskilda valberedning som kårens stadga föreskriver hade nominerat Åsa Kassman Rudolphi från instutitionen för teknikvetenskaper till ny inspektor. Efter en kort diskussion valdes Åsa till inspektor.

Efter fikapausen antogs en motion om att talmanspresidiet i framtiden skulle ha ansvaret för fullmäktiges teambuildingar. Därefter bekräftades valberedningens val av Sagar Sidhara till biträdande chefredaktör för kårtidningen techna och några ledamöter i UTN:s valberedning valdes in på sektionsmandat. Efter en liten diskussion om att fullmäktige borde ta fram kravprofiler för att underlätta valberedningens arbete avslutades mötet.