Sammanfattning från fullmäktigmöte 5 december 2011

Årets åttonde fullmäktige hölls på kvällen den femte december. För första gången serverades det mat (vegetarisk lasagne) till ledamöter och presidium innan mötet började, vilket var mycket omtyckt. Dagordningen innehöll ett antal valärenden, motioner och propositioner. Dessutom presenterades verksamhets-, ekonomisk-, och revisionberättelse, samt frågan om ansvarsfrihet.

När den vanliga formalian klarats av presenterade presidiet den nyligen skapade bevakningslistan. Listans mening är att det skall vara lättare att följa de beslut som bestäms i fullmäktige, framför allt när det gäller status. 

Efter detta hade kontor och styrelse sin vanliga meddelanderunda, innan valärenden togs upp. Först tillsattes posten som biträdande chefredaktör för Techna, och till detta valdes Tora Lutnaes. Sedan var det dags för nyval av fullmäktiges presidium. Valberedningen nominerade Yonatan Gatica till posten som talman, och på sittande möte kandiderade Sam Löthén till vice talman, Martin Björling till sekreterare och Petter Eklund till vice sekreterare. Det fanns inga motkandidater, och dessa personer valdes enhälligt. När presidiet var tillsatt var det dags att tillsätta nya pelarmarskalker för 2012. Styrelsen hade nominerat Viktor Gerdin, Annika Herlin och Johan Magnusson till detta, och de blev enhälligt valda. 

När valärendena var avklarade så presenterade förra läsårets styrelse sin verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse. Dessa berättades mycket kort, då de tidigare gått ut med handlingarna, och de flesta av ledamöterna läst igenom dem. Det tillkom några ändringar i verksamhetsberättelsen, bland annat angående Lankå och Balkå. Berättelserna fastställdes sedan och lades till handlingarna. Samma med revisionsberättelserna från intern- och externrevisorer. Efter detta beviljades den förra styrelsen ansvarsfrihet. 

Efter detta togs en motion upp, inkommen från ett antal ordföranden. Den behandlade en fråga om medlemskap i sektionerna, och om sektionerna skulle kunna använda medlemsregistret för sina aktiviteter. Efter detta behandlades ett antal propositioner; det ska bildas en kårgrupp som ska utreda vilka praktiska frågor som uppstår om UTN blir en formell egen kår, det ska skapas en ledarskapsutbildning för engagerade, fullmäktiges mandatfördelning förändrades något, och policyn för företagsrelationer reviderades något. 

Slutligen bestämde fullmäktige att dela ut några medaljer. Anders Virtanen, Åsa Kassman och Maja Elmgren fick UTN:s förtjänstmedalj i guld, för det arbete de lagt ner. Dessutom fick fullmäktiges avgående presidium UTN:s engagemangsmedalj i silver, bland annat för det jobb de lagt ner på att komma ikapp med saknade protokoll, samt skapandet av en beslutslista. Då det inte fanns några övriga frågor avslutades mötet efter detta.

Referat: Martin Björling