Sammanfattning från fullmäktigmöte 15 april 2012

Fullmäktige hölls för ovanlighetens skull på en söndag och på prov livesändes även mötet över internet. På dagordningen stod val av bland annat ny styrelse och några propositioner.

Den första propositionen som avhandlades rörde fortsatt mandat till styrelsen att driva frågan om UTN som formell kår för TekNatfakulteten som antogs efter viss diskussion. Därefter var det dags för revidering av internrevisorns uppdragsbeskrivning, något som tidigare saknats. Punkten bordlades dock emedan det behövdes ett yrkande om en stadgeändring för att kunna genomföra de ändringar som önskades.

Därefter var det dags för val inför nästa verksamhetsår, 2012/2013, valberedningen hade gjort ett bra jobb och hittat lämpliga kandidater till alla posterna. Efter viss dramatik med tillbakatagna kandidaturer och kandidatur på sittande möte kunde sedan fullmäktige välja Liselott Karlsson till ordförande, Robert Högström till vice ordförande och Josefin Svensson, David Nogerius, Tobias Nordahl, Fredrik Härlin samt Adam Saxén till styrelseledamöter. För att övervaka och stötta den nyvalda styrelsen valdes Henrik Vallgren och Martin Västermark till internrevisor respektive internrevisorsuppleant och även en auktoriserad externrevisor tillsattes. Sist valdes även Viktor Björklund till biträdande chefredaktör för kårtidningen Techna. Grattis till alla nyvalda!

Sedan var det dags att fastslå medlemsavgifterna för det kommande året och dessa sattes till 0 kr/termin för vanlig medlem och 150 kr/termin för stödmedlem som tidigare år.
Efter medlemsavgiften behandlats gjordes andra läsningen av stadgeändringar som beslutats om på mötet i februari och alkoholpolicyn, tillhörande handlingsplan, mottagningspolicyn samt jämställdhetspolicyn reviderades.

Sedan var det dag att återvända till den tidigare bordlagda propositionen om uppdragsbeskrivning för internrevisor och tillhörande stadgeändring. Sist berättade Theresa Lundgren, styrelseledamot och ansvarig för mottagningsgruppen, att hon haft svårt att rekrytera folk till mottagningsgruppen.