Referat FUM 3/12

Nu ligger referatet från senaste fullmäktige uppe på hemsidan, det diskuterades bland annat Techna, Studentomröstningen och den strategiska verksamhetsplanen. Stort tack till Johanna Haglund som sammanställt detta referat!

Meddelanden från styrelse och ledningsgrupp
En något till antalet decimerad styrelse och ledningsgrupp berättar om vad de sysslat med sedan senaste fullmäktige, bl.a. har de tillsatt två nya ledningsgruppmedlemmar och jobbat mycket med studentomröstningen.
Niklas Mattson och Axel Trylbom som blivit valda till UTNs klubbmästare respektive studiebevakare med internationellt ansvar fick också chans att presentera sig själva.
Internrevisorerna Henrik Vallgren och Martin Västermark fortsatte sin informationsserie med att berätta om Techna. De berättade att de varit och besökt Technas redaktion under helgen och pratat med dem under arbetet med tidningen. De ägnade då en särskild stund att tala om Technas roll i UTN. Techna ska granska UTN:s verksamhet, vilket också kan ställa till med svårigheter eftersom det då (i teorin) är svårt för UTN att stödja dem. Styrelsen får inte gå in och trycka för mycket på Technas innehåll. Internrevisorerna efterlyser bättre överlämning och informationsöverföring för Technas redaktion.
 
Under mötet delade internrevisorerna även ut en kort rapport som de sammanställt angående studentomröstningen. Rapporten belyser bl.a. att det fanns vissa problem med röstlängden, som att en del inte kunde rösta från början, men att detta åtgärdades snabbt.
 
Valärenden
Inga nomineringar till valberedningens ordförande eller till Technas presidium hade kommit in. Posterna vakantsattes men frågan lyftes om hur vi ska få in sökande utan ordförande i valberedningen.
Till fullmäktiges talmanspresidium hade valberedningen två nomineringar – Johan Wikander till talman och Jane Ihrfors till vice talman. De fick chans att presentera sig, och vi fick höra ett brandtal om varför fullmäktige är så viktigt och att det är viktigt att engagera ledamöterna. Både Jane och Johan ämnar åka utomlands hösten 2013. Andreas Bergsund och Anders Steinerud kandiderade till sekreterare respektive vice sekreterare på sittande möte och alla fyra blev invalda. Talmanspresidiet för vårterminen är därmed komplett!
 
Strategiska verksamhetsplanen
Två ändringsyrkanden kom in angående den strategiska verksamhetsplanen (SVP:n), bl.a. lades det till att vi inte ska vara beroende av en annan part och man lade till lokalfrågor och samarbete med sektioner under organisationsmål.
Det uppstod även en diskussion om SVP:ns förslag att Techna innan 2012 års utgång ska finansieras till minst 75% med externa medel – ska de granskas och finansieras av samma part? Vill vi ha reklam i tidningen (igen)?
Fullmäktige efterfrågade även miljömål i SVP:n.
 
Propositioner och yrkanden
Fullmäktige beslutade att bordlägga bokslut och verksamhetsberättelse för förra verksamhetsåret till nästa FUM-möte, då arbetet med dessa inte riktigt är klart ännu.
En längre diskussion kring fastställande av resultatet i studentomröstningen hölls, alla ledamöter fick chans att läsa internrevisorernas rapport och lyssna på kampanjansvarige från US, som framförde liknande resonemang om valdeltagare som känt obehag och grupptryck under omröstningen.
Fullmäktige antog sedan propositionen om mandatfördelningen för fullmäktiges ledamöter.
De fyra som styrelsen nominerat till UTN:s förtjänstmedlaj presenterades: Martin Västermark, Staffan Andersson, Andrea Pålsson och Jonna Holmgren.
Till pelarmarskalker utsågs Anders Steinerud, Theresa Lundgren och Mikael Holmquist.
 
Fullmäktige antog kravprofiler till internrevisorer, ledamot i styrelsen samt ordförande och vice ordförande. Kravprofilerna ska kunna användas av valberedningen.
 
Övriga frågor
Fullmäktige lyfte frågan om internrevisorernas samt talmans involvering i organisationen Studentinitiativ för UTN, för diskussion huruvida detta eventuellt kan påverkat UTN p.g.a. av deras förtroendeuppdrag inom organisationen.
Fullmäktige beslutade också att styrelsen i samråd med talmanspresidiet ska se över och revidera de befattningsbeskrivningar till ledningsgrupp och styrelse med revideringsdatum äldre än tre år tillbaka, innan infallandet av ansökningsperioden för dessa 2013. Uppdaterade versioner ska finnas tillgängliga på UTN:s hemsida.
 
Mötets avrundning
Mötet avrundades med avtackning av flertalet fumrepresentanter, valberedningens ordförande samt sittande