Kommentarer på Uppsala studentkårs rapport om studentomröstningen

Tidigare i veckan offentliggjorde Uppsala studentkårs kampanjgrupp en rapport om studentomröstningen. Rapporten fokuserar på olika problem som har uppkommit i samband med studentomröstningen på TekNat i mitten av november. UTN:s styrelse och kampanjansvariga har tagit del av rapporten och har uppmärksammat faktafel samt ställer sig skeptiska till vissa av dess slutsatser.

 Rapporten lyfter fram ett par problem vi inte har haft kännedom om tidigare, men vi håller inte med om rapportens slutsatser eftersom de är baserade på tveksamma resonemang utan källor och rena faktafel. Samtidigt noterar vi vissa av de problem som nämns hade kunnat avhjälpas om Uppsala studentkår kontaktat UTN eller de oberoende valobservatörerna från Ultuna studentkår under omröstningen. 

Här kommer vi redogöra ett par anledningar till varför vi inte håller med rapporten. Våra fullständiga kommentarer ittar du här:

https://www.utn.se/sv/dokument/kommentarer-p-den-prelimina-ra-rapporten-fra-n-uppsala-studentka-rs-kampanjkommitte

Problem kring omröstningen

Enligt rapporten har det förekommit flera problem i samband med omröstningen. Rapporten framställer att ett “flertal” inte kunde rösta på grund av tekniska problem samt att “en andel” studenter ska ha varit begränsade att fritt välja vilken organisation de ska rösta på vid omröstningsstationerna.

Tyvärr lyfter inte rapporten fram hur dessa problem “ska visa sig vara omfattande”. Det finns ingen faktisk uppskattning av problemen i rapporten, trots att Uppsala studentkårs styrelse har hänvisat till denna rapport och att deras valarbetare ska ha “samlat in” sådan information. Vi konstaterar dock att varken UTN eller valobservatörerna från Ultuna studentkår har fått klagomål av denna typ. Varken under omröstningen eller efteråt.

Det är djupt beklagligt ifall enskilda studenter upplevt att de inte fått rösta som de ville. Studenterna har inte varit tvungna att rösta vid en röststation, utan alla har haft möjlighet att göra det i lugn och ro på sitt sätt.

Röstningssidan var testad och fungerade utmärkt inför omröstningen. Under omröstningensveckan anmälde 70 studenter att de inte kunde rösta fast de ansåg att de borde kunna göra det. Efter att ha stämt av med Uppdok-enheten fick 15 st av dessa rösträtt, resterande 55 fick inte det (de saknade rösträtt bl.a. beroende på icke registrerade studieuppehåll).

 

Valdeltagande

Kampanjgruppen skriver i sin rapport att Uppsala studentkår har beslutat om att sätta en gräns för valdeltagandet. Mandatet att justera denna gräns till 50 % är dock tvivelaktigt. Alla tidigare diskussioner och förslag hade utgått från andra premisser. Det är inte bara vi som upplevt detta, bland annat har en interpellation från Uppsala studentkårs fullmäktiges presidium inkommit.

Uppsala studentkår har trots flera förfrågningar fortfarande inte berättat vilka sakkunniga de talat med. Det har varit omöjligt att få tag på deras namn, utan de frågande har blivit hänvisade till experter. Det har varit förfrågningar både från studenter, i interpellationer och från UTN. Vi tvivlar inte på att det diskuterats med sakkunniga, men att de givit stöd till 50% valdeltagande i denna typ av omröstningar känns osannolikt.

Anledningarna till tvivlen är de konsekvenser denna typ av restriktioner ger. Hade t.ex. ytterligare 700 personer röstat i omröstningen och alla lagt sin röst på Uppsala studentkår, hade UTN vunnit valet enligt Uppsala studentkårs i förväg uppsatta kriterier.

Att kräva ett så högt valdeltagande gör att det vid ett lägre valdeltagande blir upp till Uppsala studentkårs fullmäktige att avgöra om UTN ska vara egen kår eller inte, utan att behöva ta hänsyn till omröstningen. Att sakkunniga rekommenderar en utformning på val där det lönar sig för en part att inte delta i valet finner vi föga troligt. Särskilt med tanke på att 50% valdeltagande är högst osannolikt att uppnå då liknande omröstningar och kårval bland studenter inte kommer nära de sifforna (ex. UTN:s omröstning 2003, Uppsala studentkårs kårval, Tekniska högskolans studentkårs kårval och Chalmers kårval). 

Omröstningens syfte

Rapporten förbiser bakgrunden till omröstningen. Initiativet till studentomröstningen togs av Uppsala studentkår i mars 2012. Anledningen finns i ett utdrag till motionen nedan:

UTN-frågan är en segdragen historia som skapar mycket dålig publicitet både för oss och UTN. Dessutom tar saken fokus från andra frågor som vi egentligen borde jobba mer med. Skulle UTN skulle bli egen kår kommer vi att behöva samarbeta med dem i många gemensamma frågor och därför är det viktigt att vi inte gjuter ont blod i onödan. Av den anledningen anser jag att vi behöver en snabb lösning som är fredlig och framstår som rättvisför alla inblandade.

[...]

Om studenterna hellre ser UTN som kår så kommer vi att förlora omröstningen men det är en strid som vi i så fall ändå hade förlorat förr eller senare. Om vi däremot vinner så har vi en alldeles utmärkt anledning att ännu tydligare driva vår linje att en samlad kår är bättre än flera mindre kårer.” (Motion till Uppsala studentkår, 2012-03-19).