Referat från kårens fullmäktigemöte 2014:1

En sammanfattning av årets första fullmäktigemöte, dvs ett möte för kårens högst beslutande organ.

Referat för kårens fullmäktige 2014:1

Årets första FUM lade upp agendan för ett spännande år. Totalt handlade det om tre motioner, tre propositioner, tre diskussionspunkter samt ett bordlagt ärende från sista FUM-mötet för 2013.

Formalia

Mötet började i vanlig ordning med att följa formalia. Efter mötets öppnande fastställdes röstlängden, som justerades senare på kvällen då två ledamöter lämnade mötet, justerare (tillika rösträknare) valdes, föredragningslistan fastställdes, eventuella adjungeringar genomfördes och föregående mötesprotokoll gicks igenom.

Därefter gick talmanspresidiet igenom bevakningslistan. I denna fanns det punkter som dock skulle tas upp under kvällens möte, så bevakningslistan godkändes också.

Propositioner

Styrelsen hade lämnat in tre propositioner, två om syftesändringar i kårens stadgar och en om kårtidningen Techna.

Proposition om Techna

Styrelsen uppmärksammade FUM på att kårtidningen Techna saknar ansvarig utgivare sedan ett år tillbaka, samt att den hos Patent- och registreringsverket (PRV) var registrerad på rätt organisationsnummer, dock med fel namn. Propositionen föreslog att FUM skulle utreda ansvarig utgivare för tidningen, samt att FUM skulle uppdatera tidningens registrering hos PRV.

Till detta kom yrkanden att talmannapresidiet ska utreda hur ansvarig utgivare bör fungera för Techna samt att bordlägga en eventuell uppdatering av registreringen hos PRV tills dess att utredningen har genomförts och presenterats. Utredningen skall vara klar till nästkommande FUM i april 2014. FUM antog båda dessa yrkanden.

Mindre stadgeändringar

Båda de övriga propositionerna var andra läsningen för mindre stadgeändringar. En av dessa klargjorde att Uppsala teknolog- och naturvetarkår endast representerar studenterna vid TekNat-fakulteten som studerar i Uppsala. Båda propositionerna antogs utan ändringar.

Motioner

Tre motioner hade inkommit till FUM. Den första av dessa var andra läsningen för att anta naturvetenskapliga lärarstudenter (LärNat) som en sektion i kåren medan den andra handlade om att revidera kårens svensk-engelska ordlista och den sista handlade om att tilldela en förtjänstmedalj.

Motion om sektionsbildande för LärNat

Motionen antogs utan några yrkanden. Detta innebär att kåren nu har ytterligare en sektion: Välkomna LärNat!

Revidering av kårens ordlista

IT-sektionen hade motionerat för att revidera den svensk-engelska ordlistan som kåren använder då denna var förlegad. Detta var även någonting som styrelsen såg positivt på.

Det inkom många yrkanden på vem eller vilka som skulle ha ansvaret för detta och det yrkande FUM antog lade arbetet på kårens studiebevakare med internationellt ansvar tillsammans med ledamöter ur FUM.

Tilldelande av förtjänstmedalj

Före detta ordförande Liselott Karlsson hade lämnat in en motion för att tilldela kårens förtjänstmedalj i guld till Johan Wikander. Johan Wikander var ordförande för UTN under verksamhetsåret 2011/2012 och har bidragit med en hel del till organisationen under sin tid här. Även styrelsen tyckte att förtjänstmedaljen skulle tilldelas, men ville avvakta till det att Johan var tillbaka i Sverige innan beslutet togs, då han i dagsläget befinner sig i Kina.

Fullmäktige tyckte att det var självklart att han skulle tilldelas förtjänstmedaljen, och antog motionen.

Diskussionspunkter

Till detta FUM-möte hade det inkommit tre punkter för diskussion. Ett handlade om hur vi som kår benämner oss själva, ett handlade om en förfrågan från Uppsala studentkårs styrelse och ett handlade om att revidera styrelsens, vice ordförandens samt ordförandens befattningsbeskrivningar.

Befattningsbeskrivningar

Styrelsen anser att befattningsbeskrivningarna för posterna som styrelseledamot, vice ordförande samt ordförande bör revideras och uppdateras. Detta då exempelvis vice ordförandes befattningsbeskrivning inte är fullständig, och att befattningsbeskrivningen för styrelseledamöter inte har reviderats sedan 2007.

FUM beslutade att genomföra en arbetsdag den 23:e februari då man får tillfälle att kollektivt diskutera med sittande styrelse, vice ordförande och ordförande men också tidigare sittande på dessa poster. Detta för att få en klar bild av vad en revidering av befattningsbeskrivningarna bör innehålla.

Förfrågan från US

En representant från Uppsala studentkårs styrelse hade lagt fram en förfrågan om intresse från kåren gällande att undersöka möjligheten för ett nytt studentmedie i Uppsala. Fullmäktige valde IT-sektionens två ledamöter till detta uppdrag.

Kåren eller UTN?

Det hade inkommit ett brev från tidigare vice ordförande Svante Ekholm (verksamhetsåret 2007/2008) om huruvida ordet ”kåren” bör användas i allmänna ordalag, både av studenter på TekNat-fakulteten men även av kårens egna engagerade. Den generella åsikten var att det är bra att börja använda ordet kåren när man pratar om vår kår, men också att vi bör värna om kårens varumärke som UTN.

 

- Skrivet av Farshid Besharati