UPPDATERING - Förtydliganden kring Ångström etapp 4

Ångström etapp 4 är samlingsnamnet på de utbyggnader av Ångströmlaboratoriet som just nu ligger i planeringsfasen. Utbyggnaderna innefattar ett hus 9, vid södra entrén mittemot hus 8, och ett hus 10 som planeras att ligga på parkeringen framför nuvarande norra entrén. I arbetet med att ta fram hur bygget ska utformas finns många olika grupper, med olika fokusområden, där studenter finns representerade i alla dessa grupper. De senaste dagarna har det kommit ny information gällande denna utbyggnad.

I torsdags (140313) var det meningen att Akademiska Hus skulle fattat ett beslut angående något som kallas för en hyresindikation. Denna hyresindikation skulle sedan ligga till grund för den ekonomiska prognos som skulle tas upp på fakultetsnämnden, teknat-fakultetens högstbeslutande organ, den första april. Den ekonomiska prognosen skulle i sin tur vara en av grunderna till om fakultetsnämnden beslutade att gå vidare med att utarbeta en systemhandling eller ej. I och med förseningen från Akademiska hus håll flyttas detta beslutet från fakultetsnämndens möte i april till ett kommande möte, förhoppningsvis i juni. I och med att hyresindikationen inte fastställs kommer mycket av processen att stanna av tillsvidare.

Under dagen har kåren varit i kontakt med Peter Lindblad, ordförande i strategiska rådet, det högst beredande organet i frågan om etapp 4. Han förtydligar att den programhandling som nu är framtagen är ett konkret förslag på hur nya Ånsgtröm kan se ut. Samtidigt är det ett förslag framtaget för att ha något konkret att räkna på när man försöker göra ett kostnadsuppskattning för utbyggnaden. Enligt honom är man medvetna om att detta inte kommer att vara det man i slutändan bygger, utan det är ett förslag för att kunna få en rimlig uppskattning om vad ett bygge av den här storleken skulle kunna kosta samtidigt som det gör ett förslag på den fysiska inplaceringen av olika verksamheter. I dagsläget är det inte ens beslutat om att en utbyggnad kommer att bli av.

Peter uppskattar att det kan ta minst ett år innan den faktiska bygghandlingen, på hur etapp 4 kan se ut, kommer att vara klar. Det föregående steget till en bygghandling är den tidigare nämnda systemhandlingen, som alltså nu blivit uppskjuten.

Från kåren sida är det studiebevakarna med studiesocialt- och utbildningsansvar som arbetar mest med denna fråga. De har under dagen och gårdagen skickat ut motsvarande information till sektionsrepresentanterna i sina respektive utskott, tillsammans med de programförslag som finns. Har du kommentarer, frågor eller funderingar angående etapp 4, kan du även i fortsättningen vända dig till din sektionsrepresentant i studiesocial- respektive utbildningsutskottet eller kontakta soc [at] utn.se och utb [at] utn.se direkt. Alla kommentarer på hur vi studenter vill att vårt framtida campus skall se ut och fungera är välkomna.

Programhandlingarna, framtagna för att kunna göra en rimlig kostnadskalkyl, kan ni se här.
Strategiska rådet har möte på torsdag förmiddag och om mer information framkommer då uppdateras denna artikel.  
Utanför Siegbahnsalen på Ångström finns även information om etapp 4 uppsatt. 

 

 UPPDATERING:

Strategiska rådets möte idag (140320) gick till stor del ut på att försöka förklara vad som orsakat att den planerade tidsplanen nu stannat av. Som jag uppfattar det är akademiska hus och byggnadsavdelningen inte överens om vilken hyresmodell som ska gälla för de nybyggda delarna av ångström. Byggnadsavdelningen vill tillämpa det som använts tidigare, att hyran blir så låg som möjligt de första tio åren, för att sedan öka och på det visset betala av den nybyggnads som planeras. Akademiska Hus vill istället att hela tillbyggnaden ska betalas så snart som möjligt eftersom hyresavtalet inte sträcker sig så långt att hela bygget skulle betalas om hyran förhandlades om när det första hyresavtalet gått ut. Enligt byggnadsavdelningen blir det orimligt dyrt om man skulle tillämpa Akademiska hus modell

Även om man ännu inte är överens hur hyresmodellen ska se ut så har man nu i alla fall siffror att räkna på för att göra rimlighetsbedömningar över vad som är (ekonomiskt)genomförbart i detta projekt. Som programhandlingarna ser ut nu anser många att det är undervisningslokalerna som har överdimensionerats, men alla grupper inom projektet, samt alla institutioner måste se över sina förslag för att se om man kan få ner kostnaderna något.

Eftersom pengar till sist kommer att vara det som begränsar projektet är det viktigt att vi studenter blir tydliga med vad vi vill se på nya ångström och tyvärr innebär det antagligen att vi kommer att behöva prioritera mellan saker. Dels kommer vi kanske behöva kompromissa över sektionslokaler, undervisningslokaler, studieplatser, studentlunchrum m.m men också ställa det i relation till att pengar som läggs på att bygga nya lokaler inte kan användas till själva undervisningen. Mer om vilka (ekonomiska)ramar och deadlines som gäller kommer förhoppningsvis den 10 april. Tills dess kan vi alla hjälpas åt att fundera över vad som är viktigast för oss i ett eventuellt nybygge.
Frågor, förslag och kommentarer kan även i fortsättningen lämnas till soc [at] utn.se och utb [at] utn.se

Vänligen notera att ovanstående uppdaterade information är mina reflektioner över mötet och bara mitt sätt att försöka sammanfatta det som sades.