Sammanfattning av styrelsesammanträde 2014-03-26

Under onsdagens styrelsemöte var diskussionshumöret på topp, flitens lampa brann och ingen av ledamöterna behövde dricka kaffe för att hålla hjärnaktiviteten igång.

Under mars har en remiss angående bidrag till sektioner varit ute hos bland annat sektionsföreningarna. Under mötet diskuterades de remissvar som kommit in, så att styrelsen kan skicka in en proposition till nästa fullmäktigesammanträde om hur sektioner ska tilldelas bidrag. Ett antal andra propositioner till fullmäktige beslutades det också om, bland annat gällandes medlemsavgift i kåren (fortfarande 0 kr!), ledarskapsutbildning för engagerade och inköp av ett värdeskåp till Uthgård.

Just nu håller vi på att se över samarbetsavtalet med studentkonsultföretaget Uppstuk AB, och under mötet granskades det avtalsförslag som diskuterats. Styrelsen beslutade också om att uppdatera den grafiska profilen, som nu innehåller information om kårens facebook-sidor.

Som vanligt var Kårsamverkan en punkt på mötet och vi diskuterade de ändringsförslag på avtal mellan kårerna som vår ordförande Emma skrivit. Avtalen handlar bland annat om hur centrala studentrepresentantposter ska fördelas, hur våra doktorander ska representeras och hur Studenthälsans verksamhet ska stöttas.

Det hade även inkommit ett par verksamhetsplaner för Polhacks och Kulturgruppen som granskades under mötet och vi hann prata lite om den engagerattacksittning som kommer äga rum 5 april. Då stämningen var på topp avslutades mötet med en gruppkram!