Studentbostäder på agendan

Riksdagen höll nyligen en debatt om ett förslag från regeringen angående byggande av fler bostäder för studenter och unga. Debatten ägde rum den 9:e April, den 10:e antog riksdagen förslaget och de nya byggreglerna börjar gälla den 1:a juli i år.

Förslaget går ut på att man ger undantag vid vissa typer av byggnationer för att kunna bygga fler bostäder. Till exempel ska den som inreder vindsbostäder på högst 35 kvadratmeter få dispens för kravet på installerad hiss. Utöver det så förlängs tidsbegränsningen på bygglovet för dessa byggen från tio till femton år. Dessutom ska kommuner berätta hur de planerar att tillgodose behovet av dessa bostäder i sina översiktsplaner för en långsiktig lösning. Dispensen från kravet på hiss debatterades en hel del och motioner väcktes då förslaget minskar tillgängligheten för handikappade och därmed strider mot nuvarande bestämmelser. Du kan gå in på den här länken för mer information. Där finns både ett betänkande dokument med vad som beslutades och även ett filmklipp från debatten. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/CU22/