TekNat:s likabehandlingsplan för studenter

Under fakultetsnämndens februarimöte klubbades en ny likabehandlingsplan för studenter på TekNat. Planen har tagits fram av Samordnaren för studenter i behov av särskilt stöd på TekNat tillsammans med fakultetens utskott för lika villkor där kårens Studiebevakare med studiesocialt ansvar sitter.

Fakultetsnämnden, TekNat fakultetens högs beslutande organ, träffades för terminens första möte den 10 februari. På dagordningen fanns bland annat en punkt om att fastställa en ny likabehandlingsplan för studenter. Likabehandlingsplanen utgår från en av rektor fastställda universitetsövergripande Handlingsplan för likabehandling av studenter 2014 (UFV 2014/453) som i sin tur har sin grund i diskrimineringslagen och universitetets program för lika villkor.

Likabehandlingsplanen för studenter ska uppdateras och utvärderas varje år och därför kan man lättare fokusera på olika områden av diskrimineringsgrunderna från år till år. Fokus för 2015 kommer att ligga på kön respektive funktionsnedsättning.

I likabehandlingsplanen kan man blanda annat läsa att några av de punkter som identifierats och som man vill arbeta med kommer från den enkät som UTN genomförde under vårterminen 2014.

Bland annat kommer fakulteten att analysera enkäten för att få underlag till kommande likabehandlingsplaners fokus och åtgärder! Även ett av årets fokusområden, kön, har identifierats utifrån enkäten, som visade att 19,5% av de svarande någon gång känt sig diskriminerade p.g.a kön.

Vill du läsa hela likabandlingsplanen hittar du den här
Enkäten från 2014 hittar du här.

Tack till alla ni som var med och fyllde i enkäten, våra åsikter räknas!