Referat från höstens första fullmäktigesammanträde

För en dryg vecka sedan sammanträdde fullmäktige för första gången för den här terminen. Denna gången är det Philip från Q som har skrivit referatet, tack för det! Nästa sammanträde är 2 november och motionsstopp är således den 12 oktober.

Meddelanden

UTN:s ledningsgrupp och styrelse
Styrelsen, ledningsgruppen och nya ordförande i UTN presenterade alla nya medarbetare. 

Internrevisorerna, Adrian Ohlin och Johanna Rogvall
Prata om det jobb de gjort hittills. De har börjat prata med alla de ämbetsmän som de ska revidera under verksamhetsåret.

Valberedningens ordförande, Eric Hugosson
Har jobbat med uppstarten av valberedningen nu efter sommaruppehållet. Belyste att det finns poster att söka på UTN:s hemsida. Berättade även om det nya implementerade systemet kring val och sökandet till poster inom UTN där personer kan rekommendera andra personer för poster som ämbetsmän. 

Technas presidium, chefredaktör Jonas Euler
Pratade kring att arbete med första numret av Techna för den här terminen är i full gång. Efter sommaren så har även många slutat inom Techna och Jonas berättade därför att det behövs folk till att skriva, fota och designa i redaktionen. 

Konsistorieleadmot, Martin Norlin 
Berättade att första mötet i Konsistoriet snart skulle vara och att man där skulle diskutera arbete som man gjort i våras på universitetet i stort och att man skulle behandla stipendieansökningar samt prisnomineringar.

Propositioner och motioner

Här började man med att behandla propositionen för TVP och budgeten för verksamhetsåret 2015/2016. Helt nytt i TVP och budgeten var att man ändrat de två fokusfrågor från föregående år, förankring och hållbar utveckling, till återkoppling och balans. Men även att man vill skaffa en kontorist. Fullmäktige antog TVP och budgeten med några ändringar. 
Man gick sedan vidare för att behandla motionen kring det gemensamma medlemsregistret som planeras med de andra kårerna och kuratorskonventet. I våras behandlade fullmäktige denna fråga. Här hade det missuppfattas kring kraven, fullmäktige skulle inte bara sätta UTNs krav utan även acceptera de andra parternas krav. Fullmäktige antog motionen.
Sedan så antog fullmäktige motionen om bildandet av elektrosektionen där stycket kring högskoleingenjörer ändrades i stadgarna. 
Motionen om stadgeändringar som var uppe för andra läsning avslogs då det kom fram att den inte utgick från senaste stadgarna. 
Man behandlade sedan motionen angående associerade föreningar inom UTN, där man på förslag från styrelsen och de som undersökt frågan kommit fram till att man ska dela upp avtalen kring föreningar i två olika; ytligt och djupare samarbete. Denna motion avslogs till fördel för propositionen angående stadgerevidering som styrelsen utfört och i den fanns detta förslag med. 
I propositionen för stadgerevidering utfört av styrelsen så blev det heta diskussioner kring saker i stadgarna, då stadgarna med dessa ändringar fortfarande skulle innehålla motsägelser. Några tyckte att stadgarna skulle revideras med styrelsens förslag som grund men att det skulle göras rätt från början medan majoriteten tyckte att vi skulle anta ändringarna. Propositionen antogs, så att alla att-satser kunde ses som inviduella, av fullmäktige. 
Sedan behandlade man sista motionen kring associerade föreningar där man ville säga upp avtalen med alla föreningar. De föreningar som ansågs kunna söka nytt avtal som associerad förening var förening BEST Uppsala och SIV. Fullmäktige antog motionen. 

Val
Fastställande av valberedningen, Eric Hugosson
Fullmäktige valde in alla de representanter som blivit valda i sina respektive sektioner innan sommaren i valberedningen.

Övriga frågor
Övrig fråga angående om att sätta ihop en stadgerevideringsgrupp inom fullmäktige kom upp och en sådan grupp tillsattes. Adrian från NVM-sektionen utseddes som ledare för gruppen. 

Fullmäktige avslutades cirka klockan 00.00.

Tack och hej/ Philip Eriksson, Q