Referat 2016:1

Nu finns det ett referat från årets första fullmäktige sammanträde! Denna gången är det Kristoffer från E som författat, tack för det!

Referat 2016:1
Medelanden
Årets första fullmäktige började med att styrelsen presenterade sig och berättade om vad de jobbar med just nu. Eventuell plats för ett nytt kårhus är ett av ämnena som är på tapeten. Bollen passas vidare till ledningsgruppen som presenterade sig själva och berättade om vad de jobbar med just nu och hur det anknyter till TVPn (UTNs taktiska verksamhetsplan). Ordförande Malin besättade om vad som händer på universitetet just nu, bland annat ska universitetets högsta beslutande organ snart besluta om vilka föreningar som ska få kårstatus. Malin berättar att man numera även kan skicka in sin examensansökan på studentportalen istället för att skicka in massa papper - smutt.
Konsistorieledarmoten Martin Norlin berättar om vad konsistoriet gör och vilka som sitter där. Bland annat väljs 8 representanter av regeringen, 3 studentrepresentanter av kårerna samt 3 lärarrepresentanter. Även fler, däribland rektor sitter med men är ej röstberättigad. Konsistoriet rör oftast inte direkta studentfrågor utan jobbar i stort med hur universitetet drivs och fungerar.
Technas chefredaktör Jonas berättar om att Techna söker allt möjligt folk som vill fota, redigera eller skriva i tidningen. Mer information om detta kan man hitta på utn.se.
Pågående ärenden
För att en stadgeändring ska gå igenom måste den klubbas igenom på två FUM med minst sex veckors mellanrum. Idag är två stadgeändringar från 2015:6 aktuella för andra läsningen. Adrian från ledningagruppen har slarvat bort sin powerpoint som förklarar den matematiska korrektionen av algoritmen som fastställer antalet mandat i fullmäktige. Denna korrektion antogs av fullmäktige. 
För att röra om i grytan lite handlar nästa stadgeändring om att en stadgeändring ska kunna klubbas igenom på två FUM, fast nu med minst 4 veckors mellanrum. Även denna stadgeändring antogs av fullmäktige.
Motioner
Martin Norlin framförde en motion om att ändra befattningsbeskrivningen för posten konsistorieledarmot. Ändringar i postbeskrivningen är bland annat att ledarmoten och konsistoriet har ett ansvar gentemot regeringen och borde därför ha lite koll på att det finns lagar som gäller för universitetet. Fullmäktige beslutar att beskrivningen ändras. Fullmäktige beslutar sedan att Technas mandatperiod ändras från vårtermin - vårtermin till hösttermin - hösttermin.
Fullmäktige beslutar även att stryka motionen som handlar om befattningsbeskrivningar för styreleledarmöter, ordförande samt vice ordförande. Istället besultar fullmäktige att revidera dessa tre befattningsbeskrivningarna med styrelsens förslag.
Kravprofiler för de poster som fullmäktige ska besluta om i på nästa sammandrabbning har reviderats och antagits.
Propositioner
En rafflande lång och allmänt rafflande diskussion tar fart. Denna gång handlar det främst om detaljer i den föreslagna arbetsordningen för UTNs sektioner, främst om huruvida sektionerna ska följa UTNs policys och om vad detta innebär för sektionernas arbete. Efter en lila-lika-votering fick propositionen avslag vid andra omröstningen.
Snabbt gick pucken vidare med en övertygande majoritet som sade ja till ett upprivande av policyn för företagsrelationer.
Val
Det första och enda valet för dagen handlade om vem som skulle få den vakantsatta posten ordförande för valberedningen. Emma Lindbjer bev vald, men eftersom att hon planerar att ta examen i vår så kommer posten med största sannolikhet att behöva fyllas inför höstterminen.
 

Referatet finns också att ladda ner från dokumentarkivet.