Referat 2016:2

Nu finns det ett referat från årets andra fullmäktigesammanträde! Denna gången är det Louise från STS som författat, tack för det!

Ännu ett Val-FUM har nu gått mot sitt slut, och tack vare det har UTN nu fyllt flera poster för verksamhetsåret 2016/2017. April-FUM var under två dagar och det deltog 30 röstberättigade båda dagarna. Under måndagen fick vi först höra meddelanden från Styrelsen, sedan Ledningsgruppen, som först och främst ville marknadsföra de sökbara posterna inom Ledningsgruppen, men vi fick även veta den glada nyheten att Uthgård inte längre lider av vattenläcka. Studiebevakarna berättade också en del intressant, bland annat att det ska ske ombyggnationer på BMC, att det har skickats ut ett förslag på teknikprofilering till sektionerna, samt att Utbildningsdepartementet har skickat ut en förfrågan till universitet för att se hur man kan ta hand om utlandsutbildade personer som kommer till Sverige. Utöver det var det några korta meddelanden från Valberedningen, Internrevisorn och Technas chefredaktör. Efter meddelanden gick det snabbt undan och vi hann både med att fastslå medlemsavgift en och en propositionen om stadgeändring som sa att vi ska följa lagarna när det gäller våra protokoll.

Efter detta hände det fantastiska, Talmanspresidiet val-spexade. Väldigt vackert och upplyftande. Det var alltså dags för val, och först ut var att välja kårens Ordförande för verksamhetsåret 2016/2017. Det fanns tre enligt FUM mycket kompetenta kandidater, och efter att ha fått frågor om bland annat relationen mellan sektionen och kåren, konflikthantering, relationen mellan UTN och de andra kårerna i Uppsala, förbättrad studiebevakningen, samt förbättrad inkludering av naturvetare valde Fullmäktige att tillsätta Rozbe Bozorgi, W, som kårens nya Ordförande. För er som läser detta referat och vill veta mer om vår nya Ordförande beskrev han sig som en eftertänksam och ödmjuk person som utöver bred insikt i UTN har sett andra organisationer utanför kåren. Han pratade om att han ett klimat där klyftor minskar mellan styrelsen, engagerade och sektionerna för att gynna studiebevakning. Till Vice Ordförande valde FUM mellan två kandidater och där de frågor som ställdes till de kandiderande rörde sammarbetsavtal mellan kårer, vilka beslut styrelsen ska ta till skillnad från enskilda projekt, arbetsbelastning samt ekonomiska utfall. Som Vice Ordförande för UTN valde Fullmäktige att tillsätta Daniel Ahlsén, NVM. Daniel presenterade sig med att vara handlingskraftig och att han såg väldigt mycket fram emot att få arbeta med kommittéerna och ekonomin. En av hans visioner är att se över kårens överskott och eventuella investering i ett kårhus. Efter valet av UTN:s presidium var det dags för valet till styrelse och där valdes Malin Eriksen, Karin Ljungberg och Amanda Karlsson till styrelse, och de två andra posterna valdes att vakantsättas till morgondagen. Efter detta var måndagens möte klart, och återupptogs igen på tisdagen. Tisdagens möte var betydligt kortare och det inläddes med att tillsätta Jacob Ekengard till konstitorieledamot och Caroline Lundström samt Louise Hagström som internrevisorer. Technas presidium valdes till Jonas Euler som chefsredaktör och Marika Ljungberg till biträdande chefsredaktör. Kell fick även den stora äran att fortsätta som extern revisor i tre år till. Efter detta var alla val klara på årets Val-FUM och då var det dags att klubba den något komplicerade, men andvändbara deligationsordningen. Den förelas av Astrid, kårens Talman, och styrelsen kom med några ändringsförslag där Astrid jämkade sig med några. Kvar var då enbart att bordlägga valet av två styrelseledamoter till maj-FUM, vilket även fick avlsuta mötet.

Tack för den här gången Fullmäktige, bra valt och grattis alla som har ett spännande 2016/2017 framför sig!