Referat från kårfullmäktige 2016:3

Nu är det här; referatet från terminens sista kårfullmäktige. Denna gången är det Emil Näslund från K som författat, tack för det!

Förra veckan var det sista fullmäktigesammanträde innan sommaren. Fullmäktige träffades på kårhuset Uthgård och hade ett diskussionspass medans de åt middag. Sedan tog sig ledemöterna till mässen där själva sammanträdet skulle hållas.

Efter mötets öppnade och följande formalia, höll styrelsen, ledningsgruppen, technas chefredaktör och valberedningsordförande i sina meddelandes punkter. Studiebevakarna informerade att det fortfarande går söka till många studentrepresentantuppdrag som vid detta tillfälle är vakantsatta. Därefter gick fullmäktige vidare till val av sekreterare och då valdes Johanna Blomqvist, grattis!

Då var det dags för propositionerna. Styrelsen var riktigt flitiga inför sammanträdet och inkommit med hela 11 propositioner. Och först ut på dagordningen var UTN:s åsiktsprogram.

Fullmäktige delades in i bikupor och diskuterade åsiktsprogrammets olika delar med studiebevakarna, efter detta diskuterades åsiktsprogrammet och ledamöterna delade med sig vad som de hade kommit framtill i de olika bikuporna. Efter detta behandlades den taktiska verksamhetsplanen, budgeten, och investerings- och underhållsplanen.

Sedan gick fullmäktige vidare till val av styrelse ledamöter, då det fortfarande saknas två ledamöter från föregående sammanträde. Då det inte fanns några kandidater bordlagdes valen till nästa sammanträde. Ifall du eller någon du känner är sugna är det möjligt att söka posten på UTN:s hemsida!

Fullmäktige gick senare vidare till arbetsordningen för sektioner som efter några mycket arbete ifrån både styrelsen och sektionerna röstades igenom (tjohoo)! Efter detta reviderade fullmäktige fyra policys. De policyerna som betraktades var alkohol- och drogpolicyn, internationella policyn, jämlikhetspolicyn, och miljö- och hållbarhetspolicyn. De flesta policyerna gjorde mindre ändringar som att policyn skall revideras av fullmäktige varje år. Dock i miljö- och hållbarhetspolicyn hade styrelse lagt ett förlag som tog bort mycket av det konkreta som var skrivet i policyn. Efter mycket diskussion röstades W:s yrkande igenom som var behöll en del av konkretiserade delarna.

Efter policyerna behandlade fullmäktige två reglementen: Reglemente för valförfarande och reglemente för sektionstillhörighet. Reglementet för valförfarande gjordes om på ett sådant sätt att det bättre skall beskriva hur valprocessen ser ut i dagsläget, samt omvandlas ifrån en riktlinje till reglemente. Reglementet för sektorstillhörighet är ett nytt dokument som styrelsen tillsammans med studiebevakarna har tagit fram, det beskriver helt enkelt vilken sektion de olika programmen tillhör. Då det har varit lite oklart just vilken sektion de naturvetenskapliga mastersprogrammen tillhört.

Innan sammanträdet avslutades tilldelades Sara Andersson UTN:s förtjänstmedalj i guld för sitt arbete med forskarstudenter, grattis!