Referat FUM2017:1

Referat

FUM 2017:1

Fredrik Barnå

2017-02-27

 

Årets första FUM hölls i dagarna två, 14-15/2 och flöt på bra utan större kontroverser eller störningar.

Mötet påbörjades som vanligt med en genomgång av formalian, som därefter följdes av meddelanden från styrelsen, ledningsgrupp och andra kårpotentater.

Styrelsen har bland annat arbetat för att engagemang i kåren ska ses som en merit för utbytesstudier, samt att kategorisera studieplatser så att det i framtiden ska vara enklare att få information om var dessa finns, och vilka egenskaper dess då har.

Ledningsgruppen var till stora delar frånvarande, då andra evenemang låg samtidigt som mötet, men en representant var på plats. I och med att stora delar av ledningsgruppen är nyvalda handlade det mesta om att de nya skulle komma igång med sitt arbete.

Konsistorieledamoten informerade om att rektorsprocessen fortsätter och att nuvarande rektor har anmält sitt intresse för att sitta kvar.

Därefter lades revisionsrapporten från den externa revisorn till handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Därefter gick mötet vidare till propositionerna. Förslaget om en uppdaterad mottagningspolicy antogs, likaså ändringen från en avstängningspoliy till ett avstängningsreglemente. Här ajournerades mötet till kvällen efter.

Kvällen påbörjades med en längre diskussion om en ändring i kårens åsiktsprogram gällande frågan om utbildningsspråk. Motionen gick igenom i sin helhet.

Motion två var förslaget om nya befattningsbeskrivningar, som gick igenom utan debatt med med ca ett dussin ändringar gällande formuleringar.

Mötet avslutades med att vi valde ny ordförande till valberedningen, vilket blev en tapper individ ur salen som steg fram och tog ansvar.