Referat från FUM2017:3

Den 9 maj hölls det tredje och sista fullmäktige för denna termin. Nytt från och med föregående fullmäktige är att mötet dessutom live-streamades, så att intresserade ska kunna följa mötet från annan plats.

Mötet inleddes med lite information från talmanspresidiet där de berättade hur de har jobbat med de utvädringar som utförs efter varje fullmäktige för att utveckla mötena. Därefter gavs ordet till UTN:s styrelse där de gav en del övergripande information om den pågående verksamheten som t.ex. totalbudget, tillsättning av nya personer i ledningsgruppen och avrundningen av mandatperioden med överlämning till den nya styrelsen.

Sedan var det dags för ledningsgruppen att berätta vad de har sysslat med sen senaste FUM. Några av sakerna som de har arbetat med var ny infrastruktur för hemsidan, partner-avtal med företag till utnarm, fortsatt arbete kring nya riktlinjer för livsmedelshantering med mera. Informationsansvarig ville även göra lite reklam för Makerspace, som är en öppen verkstad som utvecklas nu på Ångström. Studiebevakarna hade utöver det vanliga arbetet bl.a. jobbat med kriterier för ett digitalt tentasystem som är på gång och skrivit remis-svar till regeringen om basåret. De belyste även hur viktigt det var att få sökande till studentrepresentantposter.
Eftersom det under föregående möte inte tillsatts några internrevisorer kom denna punkt upp igen på detta möte, där två ansökningar hade kommit in. Dessa ansökningar kom från Malin Eriksen och Caroline Lundström som efter beslut av fullmäktige blev tillsatta som de nya internrevisorerna för UTN. Grattis till er båda!

Därefter var det dags för motionen om strategisk verksamhetsplan (SVP) som framfördes av talman Fredrik. Propositionens fokus var mest att ändra struktur i dokumentet för att göra den lättare att koppla till den taktiska verksamhetsplanen. Då tanken är att dessa dokument sak vara anknutna till varandra. Efter mindre revideringar från inkomna synpunkter kunde motionen bifallas med de justeringar som det yrkades på av styrelsen och det granskande fullmäktige.

Den andra och sista motionen handlade om en ny åsikt i åsiktsprogrammet och som tagits fram av studiebevakarna. Den handlade om vilket syfte basåret skall ha enligt kåren, med bakgrund till vad som diskuterats med kårens medlemmar. Motionen var välutformad och bifölls av ett enat fullmäktige.

Fullmäktige gick sedan vidare till de propositioner som skulle behandlas. Den första presenterades av Vice Ordförande och handlade om den taktiska verksamhetsplanen (TVP) och totalbudget. Styrelsen hade lagt ner mycket tid på att omstrukturera TVP:n för att ge den en bättre koppling till SVP:n. Propositionen fick bifall.

Efter ett välbehövligt och välsmakande fika gick mötet vidare med den sista propositionen för kvällen, nämligen investerings- och underhållsplanen 2017/2018. Dokumentet ansågs vara i ordning och bifölls av fullmäktige.
I kvällens sista punkt, övriga frågor, var det styrelsen som ville att fullmäktige skulle diskutera en eventuell ändring av beredningsordning för val av ledningsgrupp. Detta med bakgrund till att styrelsen märkt att det i andra kårer i Sverige är vanligt med öppet hörande
vid val av ledningsgrupp, vilket inte sker i UTN i dagsläget. Fördelar som lyftes fram var att beredningen skulle vara mer transparent och att studenter skulle få en chans att ställa frågor till de sökande på posterna. De eventuella nackdelarna som diskuterades var bland annat risk för högre arbetsbörda för valberedningen och att folk inte skulle våga söka poster om de skulle bli hörda på ett öppet möte. En bra diskussion uppstod med flera olika infallsvinklar till frågeställningen som belystes och förhoppningsvis gav detta även klarhet till styrelsen om vad fullmäktige tycker i frågan.

Sammanfattningsvis var mötet i min mening lyckat och det är trevligt när fullmäktige flyter på bra med välordnad struktur och att viktiga frågor kan behandlas på ett smidigt sätt genom ett intresserat och påläst fullmäktige. Värt att nämna är att mötet kan ses i efterhand via streaminglänken på Facebook. (Länk)

Lycka till med tentorna/exjobbsredovisning!
Hampus Halvarsson, ES