Gästinlägg: UTN:s representant i konsistoriet (universitetets styrelse!)

Kategori: 
Ej definierad

konsistorium (latin consistoʹrium, egentligen ’samlingsplats för rådsförsamling’, av consiʹsto ’bli stående’, ’stanna’, här snarast: ’sammanträda’), kyrklig eller akademisk myndighet.1

Uppsala universitet grundades 1477 och utbildade då endast präster, så det är kanske inte så konstigt att namnet på universitetets styrelse har kopplingar till kyrkans värld. Den inledande tiden var universitetet inte speciellt stort, och under vissa tider nästintill obefintligt. Under stormaktstiden så växte sig Sverige allt starkare vilket gav till följd att även universitetet växte och runt 1620 börjar universitetets moderna historia. I det första bevarade konsistorieprotokollet, från 17 November 1624, står att läsa2:

“Anno 1624. then 17 Novemb.

Kom Andreas, Adolphs källareswän, till Consistorium och beklaghadhe en student Zachariam Andreæ thett han hadhe maant honom uth på torghet till att fechta huilket och om daghen ther effter emellan nije och tije skedde, så att bemälte Andreas bekom tu blodhsåår. För huilken öfwerdådigheet och mootwilligheet Zacharias bleff af Senatu Academico saakfelter till sex daler effter laghen för blodhsååren, och derutöfwer skulle han mista värian och sitta i proban uthi 14 daghar. …”

Jag kan garantera att dagen konsistoriemöten hanterar helt andra frågor, samtidigt som jag är osäker på om studenterna har ändrats speciellt mycket, även om blodssår och värjor kanske bytts mot kränkningar och vässade kommentarer eller kräkningar och spetsade drinkar.

Idag har Uppsala universitets konsistorie (universitetets styrelse) ansvaret för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter - vetenskapliga, ekonomiska och administrativa.3 Eftersom universitetet är en myndighet och våra uppgifter som universitet finns reglerade i högskolelagen så ansvarar vi i konsistoriet inför regeringen för att alla uppgifter fullgörs. I mångt och mycket handlar det om att ta beslut om universitetets verksamhet och budget, samt se till att det övergripande arbetet sker enligt utsatta mål och strategier.

Man skulle kunna likna konsistoriets uppgift litegrann med UTN:s fullmäktige: De beslut vi tar har ofta förberetts av universitetet i helhet, universitetets myndighetschef, rektor Eva Åkesson i det här fallet, och hennes stab i synnerhet. Dessa beslut involverar universitetets budgetunderlag till regeringen, verksamhetsplan och årsredovisning, beslut som rör internrevisionen, övergripande utbildningsstrategier, samt självklart att dela ut medaljer. Det vill säga nästan precis samma typer av beslut som tas i UTN:s fullmäktige.

Konsistoriet möts generellt sett tre gånger per termin och består av 15 ledamöter inklusive rektor. Ledamöterna består, förutom rektor, av tre lärar-representanter, tre studentrepresentanter (plus suppleanter) samt av åtta externa ledamöter utsedda av regeringen. De externa representanterna är allt ifrån vd för svenskt näringsliv (ordförande, Carola Lemne) till Sandviks förre vd och tidigare rektor vid högskolan i Kalmar. Tillsammans utgör vi en heterogen (läs i akademiska sammanhang) grupp som försöker styra universitetet till att uppfylla universitetets nyligen reviderade mål.

För mig som student innebär mötena med konsistoriet främst förberedelser. Att läsa igenom handlingarna till möten, diskutera handlingarna med övriga studentrepresentanter i konsistoriet samt försäkra mig om att handlingarna som ska beslutas om redan har förankrats genom sektionernas och UTN:s dagliga arbete. Allt som oftast har handlingarna redan stötts och blötts i insitutionsstyrelser, i fakultetsnämnden, i rektorns ledningsråd och andra beslutande och beredande organ inom hela universitetet. Eftersom jag vet att UTN gör ett bra arbete genom att tillse att studentrepresentanter sitter i alla dessa råd och organ, studenter som höjer ett varningens finger om något beslut skulle vara galet ur studentsynpunkt, så kan jag känna mig trygg i min roll som studentrepresentant i konsistoriet. Jag vet att det finns kompetenta och intresserade studenter på TekNat.

Just nu söker faktiskt UTN en sådan kompetent och intresserad student som representant till universitetets konsistorium. Sista ansökningsdag är 25:e mars (sök!) och tillsättningen sker under val-fum 13-14 april. Jag vet att alla studenter kan vara ledamöter universitetets konsistorium. Däremot tror jag att det kan vara nyttigt att ha följande egenskaper:

  • Ett stort intresse och engagemang för utbildningspolitiska frågor och universitetets roll i samhället
  • Sociala färdigheter för att kunna dels samarbeta med andra representanter och kårer men också våga yttra sina synpunkter inför ordförande, rektor och resten av församlingen.
  • Färdigheter i att fäktas med värja

Känner du dig träffad, vill du ha mycket makt, personligt ansvar och lite inflytande? Då är studentrepresentant i konsistoriet något för dig! Kontakta mig om du vill veta mer.

Fredrik Härlin, UTN:s studentrepresentant i Uppsala Universitets konsistorium

----------

1 Nationalencyklopedin, konsistorium, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsistorium, hämtad 2015-03-20
2 Akademiska konsistoriets protokoll. 1624-1636, Sallander, Hans, 1903-1983
3 Uppsala universitet, organisation, 1.1 Konsistorium http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AU1, hämtad 2015-03-20