Förtjänstmedalj Fredrik Härlin

Han började studera på TekNat fakulteten till hösten under 2008 och har sedan dess hunnit med att avsluta sitt kandidatprogram, pluggat utomlands och påbörjat en masterutbildning.

Förutom att ha varit engagerad i sina egna studier har han alltid uppvisat ett intresse för sin utbildningar i stort. Som ordförande i sin sektions studieråd och vice ordförande i sektionsföreningen har han arbetat mycket för att det egna programmet ska utvecklas och förbättras och tillsammans med andra engagerade sett till att studenternas åsikt kommer fram under till exempel programråd.

Men intresset för studentpåverkan och utbildningarnas kvalité stannade inte vid det egna programmet, som studiebevakare med utbildningsansvar på Uppsala teknolog- och naturvetarkår breddade han sitt fokus för att se till alla fakultetens utbildningar. Tillsammans med sitt utskott arbetade han mycket med bedömning av både kurser och pedagogiskmeritering för våra undervisande lärare. Under sin tid i kårens ledningsgrupp arbetade han även mycket med vad som kallas aktiv studentmedverkan, ett sätt att bedriva undervisning där studenterna själva får vara med och ta ansvar för sitt lärande, främst genom att studenterna får vara med i hela genomförandet av t.ex. en kurs från planering till utvärdering. Att arbeta med just aktiv studentmedverkan är något som han fortsatt med även utanför sina kåruppdrag, och han ingår just nu i en universitetsövergripande arbetsgrupp som tittar på hur Uppsala universitet kan arbeta med detta.

Som ledamot i kårstyrelsen var han tillsammans med dåvarande ordförande en viktigt pusselbit i de pågående förhandlingarna inför UTN:s kåransökan och hur situationen skulle se ut vid Uppsala universitet om det skulle finnas fyra kårer. Tillsammans tog de UTN genom, ett ibland tufft förhandlingsklimat, och la grunden för det arbete som kan ske idag.

Genom sina tidigare engagemang och intressen har han fått värdefulla kunskaper om både vår kår, fakulteten och universitet, kunskaper som kommit väl tillpass i hans senaste förtroendeuppdrag som Uppsala teknolog- och naturvetarkårs första konsitorieledamot.

För sitt stora engagemang och arbeta för utbildningskvalitén och studentpåverkan vill Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse nominera Fredrik Härlin till kårens förtjänstmedalj i guld.